Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpracovávání osobních údajů (GDPR)

Interní směrnice upravující nakládání s osobními údaji klientů ve firmě

 

PS Martin Böhm

se sídlem Hájov 101,742 58 Příbor, IČ:74313304

zpracovaná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů a čl. 13 nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“)

Čl. I.

Účel směrnice

1. Účelem této směrnice je stanovení pravidel pro zacházení s osobními údaji ve firmě

PS Martin Böhm, se sídlem Hájov 101,742 58 Příbor, IČ:74313304 podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) .

Od 1.5.2021 je Správcem osobních údajů společnost PS Martin Böhm.

2. Firma PS Martin Böhm shromažďuje údaje v souladu s § 18, odst. 1 písm. c) zákona a za tímto účelem sbírá od klientů tato data:

– Jméno a příjmení

– Datum narození

– Adresa

– Telefon

– Email

3. Tato data poskytuje klient při sjednání pohřebních služeb zajišťovaných firmou PS Martin Böhm

4. Klient, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost týkající se zpracování údajů dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

Čl. II.

Účel sběru dat a souhlas subjektů s jejich shromažďováním

1.Data uvedená v čl. I odst. 2 jsou sbírána a uchovávána v databázi výhradně pro účely zajištění služeb sjednaných Příkazní smlouvou, účely účetní a daňové, zpracovávají je zaměstnanci firmy PS Martin Böhm a jsou uchovávány po dobu 10 let.

2. Souhlas se zpracováním údajů projevuje klient tak, že v Příkazní smlouvě je uveden odkaz   na zákon a tuto směrnici. Souhlas je projeven tak, že klient podepíše Příkazní smlouvu .

3.Tento souhlas může osoba odvolat písemně osobně v kanceláři firmy PS Martin Böhm, zasláním dopisu na korespondenční adresu anebo elektronicky. Stejně tak může požádat o výmaz osobních dat .

Čl. III.

Způsob ochrany sbíraných dat a přístup k těmto datům

1.K informacím, které se týkají klientů v papírové či elektronické podobě mají přístup pouze zaměstnanci firmy PS Martin Böhm, přičemž na všechny tyto osoby se váže dle     § 159 odst. 1 občanského zákoníku povinnost mlčenlivosti nebo mají tuto povinnost danou na základě smluvního vztahu s firmou Martin Böhm. Porušení mlčenlivosti je hrubým porušením kázně a má za následek finanční postih ve výši stanovené podle platného Zákoníku práce.

2.Mlčenlivost se nevztahuje na státní instituce, které potřebují tyto údaje na základě zákona, vyhlášky nebo nařízení. Jedná se zejména o Finanční úřad, Správy sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Statistické úřady, celní úřady, Policie, Úřady práce, exekutorské kanceláře, Insolvenční správci.

3.Tyto data jsou uchovávána v kanceláři PS Martin Böhm,Hřbitovní 1354/6 742 21 Kopřivnice, kde jsou zabezpečena tak, aby se k těmto datům nedostala třetí osoba (v uzamykatelných skříních a v elektronické podobě ve sjednávacím a účetním programu v PC zabezpečeném heslem, data jsou pravidelně zálohována. K zálohovaným datům má přístup pouze pověřený a poučený zaměstnanec). Mohou je zpracovávat pouze osoby uvedené v odst. 1.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1.Výše uvedené osoby jsou povinny seznámit se s touto směrnicí a jejími novelizacemi. Oprávněné osoby jsou si rovněž vědomy trestně právních a finančních sankcí, které mohou být uděleny v případě, že bude porušen zákon

2.Tato směrnice může být revidována pouze písemně.

3.Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení

4.Výše uvedené osoby jsou povinny zvolit takový postup, aby po ukončení práce s daty, která jsou předmětem ochrany, neměla třetí osoba možnost přístupu k těmto datům.